نقاشان ایرانی

سلطان محمد
(قرن 10 ه ق)‌ نقاش و مذهب ایرانی معاصر بااواخر دوره سلطان حسین بایقرا وعهد شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول و استاد نقاشیپادشاه اخیر بود. وی مردی مبتکر و داری تخیلی عجیب بود. گویند برای امیر علی شیرساعتی بزرگ بساخت که در سر هر ساعت هیکلی از بالای آن بیرون می آمد و با چوبی که دردست داشت به تعداد ساعات گذشته ضرباتی به نقاره بالای ساعت مینواخت.
شفیع
عباس بن رضا عباسی. (نیمه دوم قرن 11)‌ نقاشمعروف دوره شاه عباس دوم است.
شیخ
حسین.(متولد 1279 ه ق) نقاش معروف معاصر،شاگرد کمال الملک، تابلوهای وی بیشتر در کاخهای سلطنتی نگهداری می شود. از آثارمعروف او: هفت سین، سقاوطبیب و مریضاست.
شیخ زاده
0قرن 10 ه ق) نقاش و مینیاتور ساز ایرانی. ویشاگرد بهزاد بود.
صادقی بیک افشا
(فوت 1018 ه ق) نقاش و شاعری از ایل خدا بندهلو که زمانی کتابدار سلطنتی بود، و در آغاز سلطنت شاه عباس کبیر مقرب درگاه بود ولیسرانجام علیرضا عباسی جای او را گرفت.
صنیع الملک
میرزا ابوالنحسن (1299 - 1283 ه ق) نقاش معروفعصر قاجاریه و عموی کمال الملک است که تحصیل نقاشی را در ایتالیا به پایان رسانید،و مورد تشویق محمد شاه و ناصر الدین شاه قرار گرفته بود، در سال 1277 ه ق، رییسچاپخانه دولتی شد، و در نامه دولتی اغلب نمونه کارهای او را نشر می دادند، در سال 1278 به صنیع الملک ملقب شد. صنیع الملک در سال 1279 به یک قطعه نشان و حمایل مفتخرشد؛ از آثار او: وصف سلام ناصر الدین شاه است که از محل اصلی به موزه ایران باستانمنتقل شده است.
صنیع همایون
عبدالحسین. (فوت 1340 ه ق) نقاش و مینیاتورساز دوره قاجاریه، فرزند آقامحمد کاظم است، و آقای شکرالله صنیع زاده نوه دختریاوست.
عباسی
رضا. (از 974 - 1044 ه ق) مشهور به آقا رضاعباسی پسر علی اصغر کاشی نقاش معروف زمان شاه عباس بزرگ است که از طرف شاه عباسملقب به عباسی شد. وی یکی از ماهرترین و استادترین نقاشان عهد خود بود چه در زمانشاه عباس مراودات بازرگانی ایران و اروپا بسیار خوب بود. نمونه هایی از نقاشیهایاروپا منجمله ایتالیا در بازرا اصفهان رواج داشت و از این راه ذوق نقاشی و تشویقنقاشان در شاه عباس تقویت شد. میرزا رضا بعلت تماس مستقیم با مردم توانست آثار باارزشی که ترجمان روحیات مردم زمان خود بود بوجود آورد. از آثار او در بسیاری ازموزه های معتبر اروپا موجود است.
علی اشرف
(متولد در حدود 1120 ق) نقاش گل و بوته ساز وصورت ساز، مبتکر شیوه ای خاص بود، آثار فراوانی از او باقیاست.
علیرضا تبریزی
(قرن 11 ه ق) علیرضا، نقاش و یا خطاط مشهوردوره صفویه است.
علیقلی ماهر
(قرن 11 ه ق) اردبیلی تبریزی دامغانی متخلص بهماهر. وی شاعر و نقاش و خطاط بزرگ است، دیوانی نیزدارد.
غفاری
محمد. کمال الملک را بهبینید.
فهمی
تخلص سلطان محمد خوا بنده پسر شاه طهماسب صفویاست. وی در فن نقاشی و موسیقی مهارت داشته است.
کریمی
علی. نقاش و مینیاتور ساز معاصر، شاگر علی درودی است.
کمال الملک
محمد غفاری. (فوت 1319) استاد محمد غفاری (کمال الملک)، استاد کامل نقاشی از مردم کاشان است، کمال الملک فرزند میرزا بزرگ درجوانی به تهران آمد، دروه دارالفنون را بپایان رسانید. و بعد به اروپا رفت و بهمطالعه نقاشی پرداخت، سپس به عراق سفر کرده، به ایران مراجعت نمود. در سال 1307 بهنیشابور سفر کرد و کنچ انزوا گزید. و پس از 93 سال زندگی بدرود حیات گفت. تالارآیینهاز شاهکار های اوست. مقبره استاد در نیشابور در جوار مقبره شیخ عطاراست.
لامعی
(فوت 938 ه ق) محمود بن عثمان بن علی ازنقاشان دوره امیر تیمور گورکانی است که به امر وی به ماوراءالنهر رفت و پس از آموزشنقاشی به خدمت او برگشت.
لطفعلی شیرازی
نقاش و قلمدان ساز دوره قاجاریه، جد دکترصورتگر است.
محمود خان صبا
ملک الشعرا بهار. (1228 - 1311 ه ق) نقاش،خوشنویس، شاعر و مجسمه ساز ایرانی در دوره قاجاریه است، بیشتر کارهای هنری ایشان درکاخ گلستان موجود است، تصویرفاضل خان گروسییکی از شاهکارهای ایشاناست.
مصور الملکی
حسین. (متولد 1269 ش) نقاش معروف ایران که ازسن یازده سالگی در کارگاه پدرش به نقاشی پرداخت و بعد از فوت ایشان مدتی قلمدانساخت، سپس در سن 38 سالگی به اروپا و مکه سفر کرد و به اصفهان مراجعت نمود و درآنجا به تعلیم پرداخت از تابلوهای معروف ایشان،آبادی تخت جمشید، جنگ نادر شاهبا محمد شاه هندی،شکست محور و فتح متفقیناست.
مظفر علی
(فوت 990 ه ق) مظفر علی از نقاشان معروف وخواهر زاده استاد بهزاد است که در خدمت او کسب این هنر نمود و به مرتبه کمال ترقیرسید. پدر مظفر علی، حیدر علی، از اهل تربت است، بهمین جهت این استاد هنرمند رامورخین« تربتی » نوشته اند اما نشو و نمایش در تبریز و قزوین بوده است. مظفر علی نزد شاه طهماسب معزز و محترم بود، و تصاویر عمارت دولتخانه، و چهل ستوناین پادشاه در قزوین، اکثر از ارقام زرین فام اوست. فوتش در قزوین اتفاق افتاد و اورا در مزار شاهزاده حسین به خاک سپرده اند.
مولانا یاری
برخی اصل او را یزدی دانسته و بعضی او راشیرازی نوشته اند، در نقاشی و تذهیب استاد مسلم بود. در زمان سلطنت سلطان حسینمیرزا بایقرا به خراسان رفت، چون بسیار با استعداد بود مورد توجه واقع شد. امیرعلیشیر نوایی که پیوسته حامی هنرمندان بود او را مشمول عنایت و توجه قرار داد. یاریتا اوان سلطنت شاه اسمعیل اول صفوی در قید حیات بوده و سال فوتش بدرستی معلومنیست.
مؤید پردازی
حسینعلی. (متولد 1264 ق) نقاش تهرانی، فارغالتحصیل دار الفنون است، مدتها به تعلیم و تعلم نقاشی پرداخته و با مطبوعات همکاریداشت، راهنمای نقاشی و گلدوزی او چاپ شده است.
میر سید علی
(فوت 967 ه ق) فرزند میر مصور نقاش مشهور استکه هر دو از نقاشان خراسان بودند و میر سید علی در ترمذ تولد یافته و جامع جمیعفنون بود، خاصه در نقاشی و تذهیب، در مجلس سازی و تصویر بسیار چابک دست و موشکافشد.
در عهد شاه طهماسب در کتابخانه همایون کار میکرد و در سال 951 که همایون پادشاه به ایران آمد در خدمت وی با جمعی دیگر هنرمنداناز هر طبقه به هندوستان رفت و به ملازمت این پادشاه اختصاص یافت واز این زمان اسلوبنقاشی ایرانی در هندوستان رواج یافت و این مکتب اساتید فراوان بوجودآورد.
میر سید علی شعر هم می سرود و« جدایی » تخلص می کرد.
نادر تبریزی
کلبعلی متخلص به نادر از شاعران عهد صفویه استو هم نقاشی می کرده و هم زرگری می دانسته است.
نباتی تبریزی
از شاعران قرن دهم است. وی از نقاشی و لاجوردشویی اوقات می گذرانده است.
نیک زاد
علی اصغر. (متولد 1303 ش) نقاش و مینیاتورسازتبریزی است، و با مطبوعات نیز در زمینه کاریکاتور سازی همکاریداشت.
وزیری
محسن. (متولد 1305 ش) نقاش مدرن ایرانی، فارغالتحصیل هنرهای زیبا است.وی 10 سال در ایتالیا به تکمیل اطلاعات خود پراخت

 

/ 2 نظر / 107 بازدید
زهرا مهدوی قهساره

با تشکر از مطالب جالبتون.میشه کمکم کنید و منبعی را در مورد استاد علی درودی را معرفی کنید. با تشکر

زهرا مهدوی قهساره

با تشکر از مطالب جالبتون.میشه کمکم کنید و منبعی را در مورد استاد علی درودی را معرفی کنید. با تشکر