مینیاتور نوین

وبلاگ تخصصی طراحی ، نقاشی و مینیاتور فاطمه کمانه : آموزش ، مشاوره ، فروش آثار


نقاشان ایرانی

 

  • نقاشان ایرانی

 آشتیانی

دکتر اسماعیل. (متولد 1271 ش) نقاش و استادنقاشی، شاگرد کمال الملک و فارغ التحصیل دارالفنون و استاد دانشگاه ( در هنرهایزیبا)، از کارهای معروفش: استاد وخودش، قهوه خانه،وخوابدرویشاست.
آقا احمد
نقاش دوره قاجاریه، فرزند آقا نجف اصفهانیاست.
آقا زمان
نقاش و قلمدان ساز عصر محمد شاه قاجار بود، کهیا صاحب الزمانامضاء می کرد.
آقا صادق
نقاش و قلمدان معروف دوره قاجاریه (فتعلیشاه وناصرالدین شاه) است که یاصادقالوعدامضاء می کرد. آقا صادق سبکصفویه را با سبک اروپایی مخلوط می کرد.
آقا محمد جعفر
نقاش دوره قاجاریه، فرزند آقا نجف اصفهانیاست.
آقا محمد کاظم
نقاش دوره قاجاریه، فرزند آقا نجف اصفهانیاست.
آقا نجف اصفهانی
نقاش و قلمدان ساز بزرگ دوره قاجاریه فرزندآقا بابا نقاش است. آقا نجف اغلب کارهای خود را به ضل السلطان (پسر ناصر الدین شاه) تقدیم می کرد. فرزندان و نوه های آقا نجف از هنرمندان بوده اند. سبک کار او مخلوطیاز نقاشی ایران و اروپا بوده است.
آقا میرک اصفهانی
(قرن دهم هجری) استاد نقاش و قلمندان ساز،معاصر شاه طهماسب اول، شاگرد بهزاد بوده است.
بهرامی
محمد. (متولد 1305 ش) در حین تحصیلات متوسطهبه نقاشی می پرداخت و پس از پایان این دوره به دانشکده هنرهای زیبا وارد شد و رشتهنقاشی را گذراند پس از آن در سازمان هنری پارس خدمت هنری خود را با تربیت شاگردانآغاز کرد. تابلوهای فراوانی با الهام از شاهنامه فردوسی ساخته است و تابلویکابوساو مشهور است.
بهزاد هراتی
کمال الدین. (فوت 942 ه ق) نقاشی معروف، دردرباز سلطان حسین میرزا در خراسان بود، که سپس همراه شاه اسماعیل صفوی به تبریزآمد، او نخستین نقاشی است که بعد از تسلط مغول به شیوه ایرانیان نقاشی کرد. بهزادمدتی رئیس کتابخانه شاهی در تبریز بود، خواجه عبدالعزیز، استاد مظفر علی از شاگرداناو هستند، قبر بهزاد درباغ شیخ کمالتبریز جنب مزار شیخاست.
تجویدی
محمد. (متولد 1303 ش) نقاش معاصر، در خانوادهای نقاش پا به عرصه وجود گذاشت تحصیلات خود را در هنرستان هنرهای زیبا پایان داد. ودر آنجا مشغول به تدریس شد.
حیدریان
استاد علی محمد. (متولد 1275 ش) نقاش و موسیقیدان معاصر، شاگرد کمال الملک استاد دانشکده هنرهای زیبای تهران بود. استاد حیدریانبیشتر در زمینه صورت سازی کار می کند، تابلوی تصویر مهندس بغایری و ظهیر الدوله وفروغی از کارهای معروف او است.
درودی
علی. (متولد 1259 ش) تذهیب کار و نقاش معروفاز مردم طالقان است، که مدتها در مدرسه صنایع مستظرفه مشغول کار بودهاست.
راضی اصفهانی
از شعرای ایران و از مردم اصفهان می باشد اوعلاوه بر شعر در هنر نقاشی نیز استادی چیره دست و نامی به شمار می رفت و به (زماناینقاش) شهرت داشت. او در سال 1112 ق، در قید حیات بود.
راوندی
(تولد 555 یا 550 ه ق) نجم الدین محمد بن علیبن سلیمان بن محمد بن احمد بن همة مکنی به ابوبکر مؤلف کتاب راحة الصدور می باشد ویمردی فاضل و دانشمند شاعر و نویسنده بود در حسن خط بی بدیل و به قول خود هفتاد گونهخط ضبط کرده و در عمل تذهیب و نقاشی مصحف کاری استاد بودهاست.
رسام
نام نقاشی، معاصر بهرام گوربود.
روحانی شیرازی
(تولد 1257 ه ق) میرزا علی بن میر عبدالوهابیزدانی ابن وصال شیرازی در شیراز به دنیا آمد. وی در خط و ادب و نقاشی ماهر بود. دوبار به هندوستان سفر کرد و سفر نامه ای نوشت و کتاب بینوایان هوگو را به نظم درآورد.
زاویه
محمد علی. نقاش و مینیاتور ساز، معاصر شاگردعلی درودی است.
ساعی
(وفات 1004 ه ق)‌ تخلص مصطفی از شاعران عثمانیدر قرن دهم هجری است. وی از مردم عثمانی بود و در نقاشی مهارت بسزاداشت.

  www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌


سلطان محمد
(قرن 10 ه ق)‌ نقاش و مذهب ایرانی معاصر بااواخر دوره سلطان حسین بایقرا وعهد شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول و استاد نقاشیپادشاه اخیر بود. وی مردی مبتکر و داری تخیلی عجیب بود. گویند برای امیر علی شیرساعتی بزرگ بساخت که در سر هر ساعت هیکلی از بالای آن بیرون می آمد و با چوبی که دردست داشت به تعداد ساعات گذشته ضرباتی به نقاره بالای ساعت مینواخت.
شفیع
عباس بن رضا عباسی. (نیمه دوم قرن 11)‌ نقاشمعروف دوره شاه عباس دوم است.
شیخ
حسین.(متولد 1279 ه ق) نقاش معروف معاصر،شاگرد کمال الملک، تابلوهای وی بیشتر در کاخهای سلطنتی نگهداری می شود. از آثارمعروف او: هفت سین، سقاوطبیب و مریضاست.
شیخ زاده
0قرن 10 ه ق) نقاش و مینیاتور ساز ایرانی. ویشاگرد بهزاد بود.
صادقی بیک افشا
(فوت 1018 ه ق) نقاش و شاعری از ایل خدا بندهلو که زمانی کتابدار سلطنتی بود، و در آغاز سلطنت شاه عباس کبیر مقرب درگاه بود ولیسرانجام علیرضا عباسی جای او را گرفت.
صنیع الملک
میرزا ابوالنحسن (1299 - 1283 ه ق) نقاش معروفعصر قاجاریه و عموی کمال الملک است که تحصیل نقاشی را در ایتالیا به پایان رسانید،و مورد تشویق محمد شاه و ناصر الدین شاه قرار گرفته بود، در سال 1277 ه ق، رییسچاپخانه دولتی شد، و در نامه دولتی اغلب نمونه کارهای او را نشر می دادند، در سال 1278 به صنیع الملک ملقب شد. صنیع الملک در سال 1279 به یک قطعه نشان و حمایل مفتخرشد؛ از آثار او: وصف سلام ناصر الدین شاه است که از محل اصلی به موزه ایران باستانمنتقل شده است.
صنیع همایون
عبدالحسین. (فوت 1340 ه ق) نقاش و مینیاتورساز دوره قاجاریه، فرزند آقامحمد کاظم است، و آقای شکرالله صنیع زاده نوه دختریاوست.
عباسی
رضا. (از 974 - 1044 ه ق) مشهور به آقا رضاعباسی پسر علی اصغر کاشی نقاش معروف زمان شاه عباس بزرگ است که از طرف شاه عباسملقب به عباسی شد. وی یکی از ماهرترین و استادترین نقاشان عهد خود بود چه در زمانشاه عباس مراودات بازرگانی ایران و اروپا بسیار خوب بود. نمونه هایی از نقاشیهایاروپا منجمله ایتالیا در بازرا اصفهان رواج داشت و از این راه ذوق نقاشی و تشویقنقاشان در شاه عباس تقویت شد. میرزا رضا بعلت تماس مستقیم با مردم توانست آثار باارزشی که ترجمان روحیات مردم زمان خود بود بوجود آورد. از آثار او در بسیاری ازموزه های معتبر اروپا موجود است.
علی اشرف
(متولد در حدود 1120 ق) نقاش گل و بوته ساز وصورت ساز، مبتکر شیوه ای خاص بود، آثار فراوانی از او باقیاست.
علیرضا تبریزی
(قرن 11 ه ق) علیرضا، نقاش و یا خطاط مشهوردوره صفویه است.
علیقلی ماهر
(قرن 11 ه ق) اردبیلی تبریزی دامغانی متخلص بهماهر. وی شاعر و نقاش و خطاط بزرگ است، دیوانی نیزدارد.
غفاری
محمد. کمال الملک را بهبینید.
فهمی
تخلص سلطان محمد خوا بنده پسر شاه طهماسب صفویاست. وی در فن نقاشی و موسیقی مهارت داشته است.
کریمی
علی. نقاش و مینیاتور ساز معاصر، شاگر علی درودی است.
کمال الملک
محمد غفاری. (فوت 1319) استاد محمد غفاری (کمال الملک)، استاد کامل نقاشی از مردم کاشان است، کمال الملک فرزند میرزا بزرگ درجوانی به تهران آمد، دروه دارالفنون را بپایان رسانید. و بعد به اروپا رفت و بهمطالعه نقاشی پرداخت، سپس به عراق سفر کرده، به ایران مراجعت نمود. در سال 1307 بهنیشابور سفر کرد و کنچ انزوا گزید. و پس از 93 سال زندگی بدرود حیات گفت. تالارآیینهاز شاهکار های اوست. مقبره استاد در نیشابور در جوار مقبره شیخ عطاراست.
لامعی
(فوت 938 ه ق) محمود بن عثمان بن علی ازنقاشان دوره امیر تیمور گورکانی است که به امر وی به ماوراءالنهر رفت و پس از آموزشنقاشی به خدمت او برگشت.
لطفعلی شیرازی
نقاش و قلمدان ساز دوره قاجاریه، جد دکترصورتگر است.
محمود خان صبا
ملک الشعرا بهار. (1228 - 1311 ه ق) نقاش،خوشنویس، شاعر و مجسمه ساز ایرانی در دوره قاجاریه است، بیشتر کارهای هنری ایشان درکاخ گلستان موجود است، تصویرفاضل خان گروسییکی از شاهکارهای ایشاناست.
مصور الملکی
حسین. (متولد 1269 ش) نقاش معروف ایران که ازسن یازده سالگی در کارگاه پدرش به نقاشی پرداخت و بعد از فوت ایشان مدتی قلمدانساخت، سپس در سن 38 سالگی به اروپا و مکه سفر کرد و به اصفهان مراجعت نمود و درآنجا به تعلیم پرداخت از تابلوهای معروف ایشان،آبادی تخت جمشید، جنگ نادر شاهبا محمد شاه هندی،شکست محور و فتح متفقیناست.
مظفر علی
(فوت 990 ه ق) مظفر علی از نقاشان معروف وخواهر زاده استاد بهزاد است که در خدمت او کسب این هنر نمود و به مرتبه کمال ترقیرسید. پدر مظفر علی، حیدر علی، از اهل تربت است، بهمین جهت این استاد هنرمند رامورخین« تربتی » نوشته اند اما نشو و نمایش در تبریز و قزوین بوده است. مظفر علی نزد شاه طهماسب معزز و محترم بود، و تصاویر عمارت دولتخانه، و چهل ستوناین پادشاه در قزوین، اکثر از ارقام زرین فام اوست. فوتش در قزوین اتفاق افتاد و اورا در مزار شاهزاده حسین به خاک سپرده اند.
مولانا یاری
برخی اصل او را یزدی دانسته و بعضی او راشیرازی نوشته اند، در نقاشی و تذهیب استاد مسلم بود. در زمان سلطنت سلطان حسینمیرزا بایقرا به خراسان رفت، چون بسیار با استعداد بود مورد توجه واقع شد. امیرعلیشیر نوایی که پیوسته حامی هنرمندان بود او را مشمول عنایت و توجه قرار داد. یاریتا اوان سلطنت شاه اسمعیل اول صفوی در قید حیات بوده و سال فوتش بدرستی معلومنیست.
مؤید پردازی
حسینعلی. (متولد 1264 ق) نقاش تهرانی، فارغالتحصیل دار الفنون است، مدتها به تعلیم و تعلم نقاشی پرداخته و با مطبوعات همکاریداشت، راهنمای نقاشی و گلدوزی او چاپ شده است.
میر سید علی
(فوت 967 ه ق) فرزند میر مصور نقاش مشهور استکه هر دو از نقاشان خراسان بودند و میر سید علی در ترمذ تولد یافته و جامع جمیعفنون بود، خاصه در نقاشی و تذهیب، در مجلس سازی و تصویر بسیار چابک دست و موشکافشد.
در عهد شاه طهماسب در کتابخانه همایون کار میکرد و در سال 951 که همایون پادشاه به ایران آمد در خدمت وی با جمعی دیگر هنرمنداناز هر طبقه به هندوستان رفت و به ملازمت این پادشاه اختصاص یافت واز این زمان اسلوبنقاشی ایرانی در هندوستان رواج یافت و این مکتب اساتید فراوان بوجودآورد.
میر سید علی شعر هم می سرود و« جدایی » تخلص می کرد.
نادر تبریزی
کلبعلی متخلص به نادر از شاعران عهد صفویه استو هم نقاشی می کرده و هم زرگری می دانسته است.
نباتی تبریزی
از شاعران قرن دهم است. وی از نقاشی و لاجوردشویی اوقات می گذرانده است.
نیک زاد
علی اصغر. (متولد 1303 ش) نقاش و مینیاتورسازتبریزی است، و با مطبوعات نیز در زمینه کاریکاتور سازی همکاریداشت.
وزیری
محسن. (متولد 1305 ش) نقاش مدرن ایرانی، فارغالتحصیل هنرهای زیبا است.وی 10 سال در ایتالیا به تکمیل اطلاعات خود پراخت

 


 


وبلاگ تخصصی طراحی ، نقاشی و مینیاتور سیده فاطمه سلطان کمانه ، آموزش ، مشاوره ، فروش آثار ---------------------------------------------------- هنر علم و معرفتی است باطنی که سرچشمه‌ای آسمانی دارد . زیبایی و آفرینندگی است، که با نوعی خودآگاهی عرفانی و درونی و جان هنرمند پیوند خورده است. درون هنرمند، پنجره‌ای به سوی جمال و کمال بی‌انتهای حق و روزنه‌ای برای دیدن نفس زیبایی هستی، گشوده می شود و آنچه را در جمال هستی می بیند، به زبان و قالب هنر، بیان می‌دارد. گوهر هنر ، تجلی شیدایی و مظهر زیبایی جان هنرمند است نسبت به جمال حق. هنر، لطیف‌ترین و ظریف‌ترین تجلی ادراک هنرمند و جلوه و تجلی صورت جهان هستی است که از عوالم برتر هستی و خیال برتر هنرمند سرچشمه گرفته است. هدف از راه اندازی این وبلاگ به اشتراک گذاردن این جلوه قدرت الهی است که دروجود همه انسانها به ودیعه نهاده شده است . گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای روح الهی انسان و نیل به آرامش حقیقی ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------- نشانی الکترونیکی: fs.kamaneh@gmail.com ------------------------------------------------------ خدمات ویژه وبلاگ: - نمایشگاه مجازی و فروشگاه اینترنتی آثار - برگزاری دوره های آموزش طراحی، نقاشی و مینیاتور : شماره تماس:09352479994 --------------------------------------------------- صفحه ویژه آثار هنرجویان در اینستاگرام fatemeh-kamaneh ---------------------------------------------------
fs.kamaneh@gmail.com

 

1- صفحه اصلی(۳۱)
1- نقاشی و مینیاتورهای فاطمه کمانه(٥٦)
2 یادداشت فاطمه کمانه(٢)
2- آثار مینیاتور فاطمه کمانه(٢)
2- آثار نقاشی گواش و رنگ روغن فاطمه کمانه(۱)
2- برگزیده آثار نقاشی فاطمه کمانه(۱)
2- دیدار فاطمه کمانه با استاد محمود فرشچیان(٢)
2-فاطمه کمانه برگزیده ی جشنواره(٢)
3 نمایشگاه آثار فاطمه کمانه(۸)
3- نقاشی های عاشورایی فاطمه کمانه(۱)
4 جدیدترین اثر فاطمه کمانه(٢)
4 گفتگو با فاطمه کمانه(٤)
5 راهنمای خرید آثار فاطمه کمانه(٢)
5 تالیفات فاطمه کمانه(۱)
5- آثار نگارگری فاطمه کمانه(۱)
6- آثار گل چینی فاطمه کمانه(٢)
6 آموزش نگارگری و نقاشی(۳)
6- نمونه آثار هنرجویان(۳)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش اول(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش پانزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش پنجم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش چهارده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش چهارم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دهم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دوازده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دوم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش سوم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش سیزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش شانزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش ششم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش نهم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش نوزده(٩)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هجده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هشتم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هفتم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هفده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش یازده(٩)
9- آغاز به کار وبلاگ مینیاتور نوین(۱)
آموزش انواع پتینه(٢٧)
آموزش انواع پتینه بخش دوم(۱٦)
آموزش انواع پتینه بخش سوم(۱۱)
آموزش انواع خمیر(۳)
آموزش پتینه و رنگ(۳)
آموزش تکنیک فرانز(٢٠)
آموزش تکنیک های نقاشی بخش سوم(۱٦)
آموزش تکنیک های نقاشی(٢۱)
آموزش تکنیک های نقاشی بخش دوم(٢٩)
آموزش دکوراتیو-نقاشی سفال(۱)
آموزش ساخت انواع بوم نقاشی(۳)
آموزش ساخت کاغذ ابر و باد(۱)
آموزش سرامیک(٥)
آموزش سوخت نگاری(٦)
آموزش شمع های فانتزی(٢)
آموزش نقاشی روی شیشه(۱٦)
آموزش نقاشی روی شیشه بخش دوم(٤)
آموزش نقاشی وان استروک(٥)
آموزش هنر سفالگری(٩)
آموزش کار با ورق طلا(٢)
آموزش کلاژ(٢)
اصول و مبانی رنگ شناسی(٧)
برگزیده آثار پیکاسو(۱)
برگزیده آثار لئوناردو داوینچی(۱)
برگزیده آثار thomas kinkade(٧)
برگزیده آثار ایران درودی(۱)
برگزیده آثار جیم وارن(۳٩)
برگزیده آثار فاطمه کمانه(٢)
برگزیده آثار نقاش کانادایی(۱٠)
برگزیده آثار نقاشان معروف(٤)
برگزیده آثار نقاشی باب راس(٤٢)
برگزیده آثار و زندگینامه کلود مونه(۱)
برگزیده آثار ونسان ون گوک(۱)
برگزیده شاهکارهای نقاشی جهان(۱)
برگزیده معروف ترین نقاشان تاریخ(۱)
برگزیده نقاشی افشین پیر هاشمی(۱)
برگزیده نقاشی عباس کاتوزیان(۱)
برگزیده ی آثار مینیاتور استاد فرشچیان(۱)
پیشکسوتان نقاشی قهوه خانه(٦)
تابلوهای قلم زنی(مس)(۱)
تاثیر نقاشی ایران بر نقاشی چین(٢)
تاریخچه ی نقاشی ایران(۸)
تذهیب ایرانی(٢)
تصاویر زیبای پتینه و کهنه نمایی(۱٥)
تصاویر زیبای کنده کاری تنه درختان(۸)
دیدار با استاد فرشچیان(٢)
زیباترینهای نقاشی جهان از طبیعت(٢٠)
سبک های نقاشی(٤)
طراحی مناظر زیبای برفی با مداد(٢٩)
گفتگو با استاد فرشچیان(۱)
مشهورترین موزه های دنیا(۱)
مشهورترین نگارگران معاصر(۱)
مکاتب نگارگری ایران(۱۱)
مینیاتور ایرانی(٢)
نشت با استاد فرشچیان(۱)
نشست هنرمندان با استاد فرشچیان(۱)
نقاشی به مثابه شناخت(۱)
نقاشی بی نظیـر از پـرنـدگان(۱۳)
نقاشی قهوه خانه ای(٤)
نقاشیهای برتر و تاریخی جهان(٢۳)
نقاشیهای بی نظیر بخش اول(٤٢)
نقاشیهای بی نظیر بخش چهارم(٢۱)
نقاشیهای بی نظیر بخش دوم(٢٩)
نقاشیهای بی نظیر بخش سوم(٦٤)
نقاشیهای بی نظیر رنگ روغن جهان(٥۳)
نقاشیهای زیبا(۱٤)
نقاشیهای زیبا از پرندگان(٥٢)
نقاشیهای زیبا از پرندگان بخش دوم(٤٩)
نقاشیهای زیبا از حیوانات(۳۸)
نقاشیهای زیبا از حیوانات بخش دوم(۱٩)
نقاشیهای زیبا از طبیعت(۱٩)
نقاشیهای زیبا از طبیعت بخش دوم(۱۸)
نقاشیهای زیبا از طبیعت بخش سوم(۳٧)
نقاشیهای زیبا بخش 4(۱٦)
نقاشیهای زیبا بخش پنجم(٢۱)
نقاشیهای زیبا بخش شش(۳٢)
نقاشیهای زیبا بر روی پر بوقلمون وحشی(۸)
نقاشیهای زیبا و بی نظیر از کودک(٦)
نقاشیهای زیبا و معروف آبرنگ(۱٢)
هنر نگارگری(٢٠)
وسایل مورد نیاز آموزش نقاشی(٥)

 

فاطمه کمانه

 

 

آموزش طراحی ، نقاشی و نگارگری فاطمه کمانه
سوگ عرشیان
رز زرد
دیدار فاطمه کمانه با استاد محمود فرشچیان
فاطمه کمانه ، برگزیده ی دومین سوگواره ملی لبیک یا حسین (ع) ، محرم سال 93
راز شیشه ای
نمایشگاه آثار فاطمه کمانه در نگارخانه کوثر صدا و سیما
مسلخ
نیایش
جدیدترین گفتگوی فاطمه کمانه

 

توشه قلم،محمدکاظم روحانی نژاد
آثار نگارگران و نقاشان معاصر ایرانی (سایت هنرمندان ایران)
داراب آنلاین
پایگاه خبری تحلیلی دانا نیور
پایگاه خبری داراب آنلاین
تبیان زنجان
جامعه آنلاین
ایران ممو ، موتور جستجوی خبر فارسی
آثار هنرمندان ایرانی
پارسی نیوز
هنر ، تبیان
وبسایت تخصصی گلستان هنر
نقاشی ، مینیاتور
پیوند با سایتهای هنری
کانون هنرهای تجسمی دانشگاه ارومیه
سایت انجمن هنرمندان داراب
آثار هنرمندان ایران
گلستان هنر
مسافر لحظه ها ( سمیه عزیز )
پایگاه خبری تحلیلی داراب آنلاین
چقد سخته جدا بودن ( سميه روزبهاني )
مهدیه پوریادگار( آبی آسمان)
گلهای بهشت ، سمیه عزیز
هنرکده ریما
هنر
روبان حریر
رنگین کمان
نگین سفال
طراحی و نقاشی احد تنهایی مقدم
نقاشی های حسین اکبری
نگین سلیمان
ایستگاه هنر
خلوتگه راز
هنر (استاد ضیاء الله ملک زاده بافقی)
آلامتو ( جعفرمنصوریان )
وبلاگ هنری شیدا خانم
ننه خورشید
منبت کاری ( mohsen monabat)
نقاشی سه بعدی و خطای دید در ایران
باز هم زندگی (ساقی)
ایرانی هنر
گالری نقاشی معاصرین
معرق،منبت،مشبک
آموزش پرده دوزی و...
عکس
هنرکده رز
وبلاگ هنری نگارینا
هنرمندانه
هنرمندانه (راضیه)
هنر مندانه ها (استاد مقدم)
هنرهای دستی
هنرکده عسل بانو
چگونه بسازیم
تابلو خط سوغات ایرانی
طراحی 91
http://galleryminiture.blogfa.com/
http://galleryminiture.persianblog.ir/
http://galleryminiture.mihanblog.com
my painting with color pencil- آثار زینب اخوان
به رنگ چشمان تو- آثار فاطمه قاضی
رگ پنهان رنگ ها:ریحانه بیانی
رويا سلیمی:سایه های مداد من
بافتنی ،خیاطی،کاردستی وآشپزی
صدای رنگ -آثار علیرضا رحیمی
کارگاه تجسمی - مــرتضی میــرزایی
نقاشي ( گمنام)
گالری آثار استاد آقامیری
گالری آثار استاد خرمی نژاد
گالری نقاشی
گالری مدادسیاه
گرافیک
شیک پوش کوچولو
مداد سیاه:محمد صادق حیدری
نقاشی رنگ و روغن:حسن بلندی کرویق
نقاشی کشیدن جرم است
امیر موحدان:رد پای رنگ
نگارگری:مینیاتور
آثار فاطمه کمانه1
آثار فاطمه کمانه2
آثار فاطمه کمانه3
نقاشی های باهر بیانی
نقاشی های سودابه
نقاشی دیجیتالی
روزگار رنگی من
برتر از گوهر
گالری پانی
صورتگر نقاش
آثار یعقوب شجاعی
انجمن هنرمندان داراب
مینیاتور
نقاشی هایی از گل و گیاهان
گلهای کریستالی
هنر بانو
هنرمندان‌اسطوره پرداز معاصر
نقاشان‌اسطوره پرداز معاصر
برخی از نقاشان معاصر ایران
نقاشی قهوه خانه ای:اسماعیل زاده
تعدادی از نگاره های حسین بهزاد
گالری ارغوان:علی محمد صادقی
گالری نقاشی پدیده
نقاشی قاجاری(زبان روسی)
حاله منه بی تو
نقاشان معاصر ایران
هنر معاصر نقاشی ایران
نقاشی
هنر اصیل
جلوه هنر
گالری نقاشی نگارین
دنیای تذهیب من
آب و رنگ
نقاشی های ژاپنی
هنر - تصویرسازی - نقاشی
تصویرسازی،میلادسالک
دنیای رنگی
دست های رنگی
رد پای رنگ
گروه نقاشی تاش
مداد رنگی
سریر
آسمان جهان
آموزش منبت کاری استاد یعقوب ابراهیم پور
طراحی گرافیک و نقاشی
دنیای هنر
خانه هنرمندان ایران
نگارگری ایرانی : زبان روسی
گالری نقاشی امین
آثار استاد محمد باقر آقا میری
خانه هنرمندان ایران
کلبه معرق
رسانامهر Rasanamehr -( مطالب گالری مینیاتور (خارجی
بافتنی ( آموزش بافتنی )
خط خطی های ذهن من
انجمن نقاشان ایران
انجمن فرهنگی هنری تصویر گران
موزه هنرهای معاصر تهران
نقاشی رنگ روغن
عکاسخانه
نقاشی وخوشنویسی
گالری آوین
هنر گرافیک
طرحی به رنگ سبز
منبع روبان دوزی و دوختهای تزئینی دانا
هنرکده مینا
سایت رسمی استاد محمود فرشچیان
صنایع دستی چرمی
یساولی
گالری نقاشی های سالوادر دالی
گالری نقاشی
نقاشان روس
معرق چوب
آثار استاد فرشچیان
هنرمندان قرن بیستم
گالری محصولات چرم دست دوز چرمینه
هنرکده روبان صورتی
قلابدوزی (سیده خدیجه جعفری)
منبت و دکوراسیون ککیمار
مجله تصویری
حوض نقاشی
ساغرِ رنگ(نقاش ومجسمه ساز حسین خیرآبادی)
Aydin Aghdashloo
Parviz Tanavoli
نقاشی معاصر چین
حسن نادر علی
از هر هنری سخنی
آرزوهای رنگی ( گالری رنگی )
گالری آثار استاد آتشزاد
نقاشی های من (محمد صادق عالی پور )
نقاشیهای من
راز نقاشی
شب پالت
طراحی و نقاشی
هنر نقاشی
آینه
نقاشی نقاشی
نقاشی سه بعدی کف زمین
گروه ریاضی متوسطه کوهدشت
همگام با ریاضی
رها شده در باد
صنایع دستی چرم یاران
نقاش چیره دست
هنر ایرانی
بانوی زیبایی
گالری نقاشی سیاوش
مرجع تخصصی فناوری اطلاعات
زمزمه ای در سکوت
نقاش کوچولو ( آیینه احساس من )
art &design
منظر
روزهای من
نقاشی
نقاشی های من
هنر سوخت روی چوب - سوخته کاری
گالری عکس
مطبخ رویا
طرخی به رنگ سبز
شاپرک سپید(محمد باقر رحیمی)
قاصدک (خوشنویسی امین البرزی)
معرق سیدالشهدا
جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران
نقش ورنگ
لذت هنر ، لذت روح
وبلاگ امیـرحشمت اله رحیـمی بـویـراحمـدی
هنر و خلاقیت - مهارتهای زندگی
پایگاه خبری بولتن نیوز
زیورآلات دست ساز یاران
طراحی و نقاشی آثار احد جاهد
رنگ هنر
هنرکده ژینا
من اینم
چوبینه
صحرای من دارای عشق
آموزش طراحی و نقاشی
هنرکده نارگل
جامعه آنلاین
دهکده نقاشی
هنر خطاطی
فروشگاه اینترنتی گلهای کریستالی
شبکه تجاری هفت گردون
ابر بارانی
هنر گرافیک (آموزش حرفه ای فتوشاپ)
نگارین ، نقاشی و مینیاتور مریم پازوکی
سه پایه نقاشی آرتیسان
بی تو باران ...
گالری نقاشی گل مریم
هنر در خانه ایرانی
هنر در خانه
در باره ی هنر
یاقوت سرخ
بانو سلام
هنرکده جادوی قلم
ساحل سخن
نقاشی_ طراحی _سیاه قلم
نقاشیهای مداد آبی
مجله خانواده ایرانی
صنایع دستی تلفیقی فیروزه
نقاشی رنگ و روغن:حسن بلندی کرویق 2
توفیق صحرا
نیلوفرانه
زهرا فرشته حکمت
سورنا رزمجویی

 

RSS 2.0

javahermarket

کد متحرک کردن عنوان وب

وبلاگ برتر

Tools Web Tob Blog
وبلاگ برتر

کد معرفی صفحه ی وبلاگ به یک دوست ليست وبلاگ‌های به روز شده ليست وبلاگ‌های به روز شده
ابزار وبلاگ